เลือกภาษา
Thai LanguageChiness Language
นำเข้า-ส่งออก
::Name:: ::Member::
  คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ   นายกกิตติมศักดิ์ถาวร  
  คุณ ประสาน พสุภา   นายกกิตติมศักดิ์  
  คุณ ไชยวัจน์ อาชญาสิทธิวัตร   นายกกิตติมศักดิ์  
  คุณ แม้น เตชะศิริวรรณ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  คุณ เกียรติ นิตย์ธีรานนท์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  คุณ สมบูรณ์ สุริยบูรพกูล   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
  คุณ ณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู   อุปนายก  
  คุณ ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล   อุปนายก  
  คุณ วิชิต ชินวงศ์วรกุล   อุปนายก  
  คุณ สมศักดิ์ ถนอมวรสิน   กรรมการบริหาร  
  คุณ สง่า ไชยจรูญโชติ   กรรมการบริหาร  
  คุณ บุญ ควรทรงธรรม   กรรมการ  
Top       

Copyright 2003 The Thai-Chinese Exim Association. All rights reserved.
Powered and Designed by Biz Dimension