เลือกภาษา
Thai LanguageEnglish LanguageChiness Language
เครื่องเรือนและการตกแต่ง
::Name:: ::Member:: ::Company::
  นายสุจินต์ เอื้อบุณยะนันท์   กรรมการบริหาร   บริษัท สามดีคอปอเรชั่น จำกัด
  นายสมศักดิ์ เริ่มเจริญดี   กรรมการบริหาร   หจก. เนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์
  นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ   กรรมการบริหาร   บริษัท อุตสาหกรรมสยามเฟรม จำกัด
  นายประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา   กรรมการบริหาร   บริษัท เดคคอร์มาร์ท
  นายสุจิตร์ หลินอำนวยชัย   กรรมการบริหาร   บริษัท เอส.อาร์.โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
  นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท สันต์ไทย จำกัด
  นายบุญชัย ไชยธีรัตต์   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท ชัยวัฒนาเทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  นายสุมิตร อาชวกุลเทพ   อุปนายก   บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
Top       

Copyright 2003 The Thai-Chinese Exim Association. All rights reserved.
Powered and Designed by Biz Dimension