เลือกภาษา
Thai LanguageEnglish LanguageChiness Language
เครื่องเรือนและการตกแต่ง
::Name:: ::Member:: ::Company::
  นายสุจินต์ เอื้อบุณยะนันท์   กรรมการบริหาร   บริษัท สามดีคอปอเรชั่น จำกัด
  นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ   กรรมการบริหาร   บริษัท อุตสาหกรรมสยามเฟรม จำกัด
  นายสมศักดิ์ เริ่มเจริญดี   กรรมการบริหาร   หจก. เนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์
  นายสุจิตร์ หลินอำนวยชัย   กรรมการบริหาร   บริษัท เอส.อาร์.โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
  นายประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา   กรรมการบริหาร   บริษัท เดคคอร์มาร์ท
  นายบุญชัย ไชยธีรัตต์   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท ชัยวัฒนาเทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์   นายกกิตติมศักดิ์   บริษัท สันต์ไทย จำกัด
  นายสุมิตร อาชวกุลเทพ   อุปนายก   บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
Top       

Copyright 2003 The Thai-Chinese Exim Association. All rights reserved.
Powered and Designed by Biz Dimension